Podmienky spracúvania osobných údajov

Ochrana osobných údajov, ktoré nám zveríte, je pre nás dôležitá a robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne. Cieľom týchto Podmienok spracúvania osobných údajov (ďalej len „Podmienky“) je vysvetliť Vám, ako budú Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pri používaní našej internetovej stránky www.krau.sk (ďalej len „Web stránka“), pri používaní nášho účtu Kräu Clinic na sociálnej sieti Facebook, Instagram a LinkedIn (ďalej len „Účty na sociálnych sieťach“) spracúvané a chránené. Zároveň by sme Vás chceli informovať o Vašich práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Tieto Podmienky Vás informujú o všeobecných pravidlách spracúvania osobných údajov v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pri používaní Web stránky a Účtov na sociálnych sieťach. Vezmite prosím na vedomie, že konkrétne podmienky spracovania Vašich osobných údajov závisia od účelu spracúvania osobných údajov. O všetkom však budete v pravý čas informovaní.

1. Kto sme a ako nás môžeš kontaktovať?

Naša spoločnosť Kräu Clinic s.r.o., so sídlom: Slivkový sad 8907/84, 841 06 Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 54 288 274, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 157366/B je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje Web stránku a Účty na sociálnych sieťach.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane OU“).

Akékoľvek informácie ohľadom nakladania s Vašimi osobnými údajmi Vám však radi poskytneme na e-mailovej adrese recepcia@krau.sk.

2. Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame na rôzne účely. Nižšie uvádzame najčastejšie používané účely:

a) Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe spočívajúcom v plnení našich zákonných povinností vyplývajúcich najmä z nasledujúcich právnych predpisov:

 • Nariadenie;
 • Zákon o ochrane OU;
 • zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len „Zákon o zdravotnej starostlivosti“);
 • zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné aj na plnenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzavretej medzi Vami a nami.

b) Kontaktný formulár

Na Web stránke nás môžete kontaktovať alebo objednať sa prostredníctvom kontaktného formulára. Pri vypĺňaní kontaktného formulára od Vás budeme požadovať Vaše osobné údaje za účelom spätného kontaktovania, vybavenia Vašej požiadavky a manažmentu dopytov.

Spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov, ktorými sú záujem Vás spätne kontaktovať, vybaviť Vašu požiadavku a manažovať dopyty.

Pri vypĺňaní kontaktného formulára Vám poskytneme informácie podľa Nariadenia a Zákona o ochrane OU a oboznámime Vás aj s Vašimi právami. Bližšie podmienky spracúvania osobných údajov na tento účel nájdete tu.

c) Recenzie

Ak máte záujem pridať svoju recenziu, môžete tak urobiť prostredníctvom formulára na recenzie na Web stránke. Vaše osobné údaje spracúvame za účelom zverejnenia Vašich recenzií, vyhodnotenia kvality poskytovaných služieb (ďalej len „Služby“), porozumenia spokojnosti s poskytovanými Službami, zlepšovania a prispôsobovania Služieb v prospech pacientov, nakladania s obsahom zverejneným na Web stránke, riadneho prevádzkovania Web stránky.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je náš oprávnený záujem na uvedenom účele.

Pri vypĺňaní formulára na zadanie recenzie Vám poskytneme informácie podľa Nariadenia a Zákona o ochrane OU a oboznámime Vás aj s Vašimi právami. Bližšie podmienky spracúvania osobných údajov na tento účel nájdete tu.

d) Obsah nahratý zákazníkom

Na Účtoch na sociálnych sieťach môžete uverejniť a zdieľať rôzne typy príspevkov (fotografie, fotoalbumy, videá, komentáre, recenzie, príspevky v diskusiách, a pod.). Niektoré z údajov v týchto príspevkoch môžu mať charakter osobných údajov, preto odporúčame dôkladne zvážiť, aké údaje chcete o sebe zverejniť a berte na vedomie riziko ich zneužitia. Vaše údaje a príspevky budú prístupné ostatným (budú verejne dostupné) a my nemáme žiadnu kontrolu a zodpovednosť za to, ako niekto iný môže využívať Vaše údaje a príspevky. Ochrana podľa týchto Podmienok sa preto na ne vzťahuje len v miere, ktorú je od nás rozumné požadovať.

Taktiež dôkladne zvážte, či nahrávaním a zdieľaním príspevkov nezasahujete do práva na ochranu osobnosti iných fyzických osôb podľa § 11 až 16 zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v platnom znení.

Nahraním svojej fotografie, videa alebo iného obsahu na Účtoch na sociálnych sieťach nám udeľujete súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov obsiahnutých v rámci tohto obsahu. Bližšie podmienky spracúvania osobných údajov na tento účel nájdete tu.

e) Newsletter

V prípade, ak ste náš pacient, ktorému poskytujeme naše služby, spracúvame Vaše osobné údaje aj za účelom zasielania newsletterov a propagačných e-mailov (priamy marketing) ohľadom našich vlastných podobných tovarov a služieb v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. Ako Dotknutá osoba ste oprávnený kedykoľvek bezplatne odmietnuť zasielanie newsletterov a propagačných e-mailov.
Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov za účelom zasielania newslettra a propagačných e-mailov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a §13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane OU, ktorým je ďalšia ponuka Prevádzkovateľových vlastných podobných tovarov a služieb.

f) Cookies

Na web stránke používame súbory cookies. Používaním Web stránky nám udeľujete súhlas na zhromažďovanie informácií prostredníctvom cookies.

Prečítajte si viac o cookies ako aj o tom, aké máte možnosti ich ovládať tu.

3. Právny základ spracúvania osobných údajov

V súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a pri prevádzkovaní Web stránky a Účtov na sociálnych sieťach spracúvame osobné údaje na základe rôznych právnych základov (splnenie zákonnej povinnosti, plnenie zmluvy, súhlas, oprávnený záujem a pod.) v závislosti od účelu spracúvania osobných údajov (uzatvorenie a plnenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, zaslanie odpovede na dopyt a pod.). S ohľadom na účel spracúvania osobných údajov Vás budeme informovať o právnom základe a účele spracúvania osobných údajov, príjemcoch alebo kategórii príjemcov, dobe uchovávania osobných údajov a iných relevantných informáciách. Taktiež Vám poskytneme poučenie o Vašich právach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov z našej strany.

4. Ochrana osobných údajov a ich sprístupňovanie

Vaše osobné údaje sú v bezpečí, pretože ich spracúvanie sa uskutočňuje automatizovane prostredníctvom našich informačných systémov a prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručujúcich bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

Z hľadiska Zákona o ochrane OU máme postavenie prevádzkovateľa, čo znamená, že práve naša spoločnosť vymedzuje účely spracúvania. V súvislosti s našou činnosťou, môžu byť Vaše osobné údaje prenášané alebo sprístupňované ďalším subjektom, a to či už v postavení samostatného prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Ako prevádzkovateľ dohliadame na to, aby všetci, ktorým sú Vaše osobné údaje prenášané, dodržiavali vysoký štandard ich ochrany a disponovali adekvátnou personálnou, technickou, organizačnou a odbornou spôsobilosťou. V žiadnom prípade neposkytujeme osobné údaje subjektu, u ktorého nie je tento štandard zabezpečený.

Osobné údaje poskytujeme v nevyhnutnom rozsahu nasledovným okruhom príjemcov:

 1. osobám, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku našich služieb, Web stránky, Účtov na sociálnych sieťach a informačnej infraštruktúry;
 2. osobám, ktoré pre nás zaisťujú zabezpečenie a ochranu našich služieb, Web stránky, Účtov na sociálnych sieťach a informačnej infraštruktúry a toto zabezpečenie a ochranu taktiež pravidelne monitorujú a testujú;
 3. osobám, ktoré nám poskytujú analytické a štatistické služby, a to za účelom skvalitňovania a optimalizácie našich služieb, Web stránky a Účtov na sociálnych sieťach;
 4. iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí Vám poskytujú zdravotnú starostlivosť, Národnému centru zdravotníckych informácií, osobám uvedeným v § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 Zákona o zdravotnej starostlivosti, účtovníkom, audítorom, daňovým, právnym alebo iným poradcom, a subjektom, ktorým zo zákona vzniká právo na sprístupnenie týchto údajov.

S ohľadom na účel spracúvania osobných údajov Vás budeme detailnejšie informovať o príjemcoch alebo kategórii príjemcov.

5. Odkazy na iné stránky

Na Web stránke a na Účtoch na sociálnych sieťach sa môžu nachádzať odkazy na webové stránky našich partnerov a iné webové stránky, ktoré nie sú prevádzkované z našej strany. Ak kliknete na odkaz na webovú stránku tretej strany, budete presmerovaní na túto webovú stránku. Dôrazne odporúčame, aby ste si prečítali pravidlá ochrany osobných údajov pre každú webovú stránku, ktorú navštívite.

6. Ako dlho údaje uchovávame?

Spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania.

V prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – Váš súhlas, tak osobné údaje spracúvame po dobu, na ktorú ste nám súhlas so spracúvaní Vašich osobných údajov udelili alebo po dobu nevyhnutnú na príslušný účel spracúvania.

Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zmluvy, tak osobné údaje spracúvame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami a Vami alebo po dobu nevyhnutnú na príslušný účel spracúvania. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy štandardne pristupujeme k likvidácii Vašich osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať Vaše osobné údaje na inom právnom základe.

Ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zákonných povinností, tak osobné údaje spracúvame po dobu, ktorú určujú právne predpisy.

Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – náš oprávnený záujem alebo oprávnený záujem tretích osôb, tak osobné údaje spracúvame po dobu trvania oprávneného záujmu.

7. Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame, Vám prináležia viaceré práva, ktoré si môžete uplatniť.

a) Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom a na ich kópiu. Ak Vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme Vám informácie o tom, aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, komu sme Vaše osobné údaje poskytli, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme tieto údaje uchovávať. Ak požiadate o kópiu elektronickými prostriedkami, informácie Vám poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

b) Právo na opravu osobných údajov

Ak sú Vaše osobné údaje nesprávne, máte právo na ich opravu. Ak sú neúplné, máte právo ich doplniť. Svoje osobné údaje si môžete opraviť alebo doplniť v nastaveniach účtu, alebo nás môžete požiadať o ich opravu.

c) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch určených Nariadením alebo Zákonom o ochrane OU, napríklad do ich opravy (resp. do overenia ich správnosti), alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a žiadate namiesto vymazania osobných údajov obmedzenie ich použitia, prípadne už nepotrebujeme osobné údaje na účel ich spracúvania, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku.

d) Právo na výmaz osobných údajov (na zabudnutie)

Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určuje Nariadenie alebo Zákon o ochrane OU, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi. Právo na výmaz sa uplatní napr. ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané, alebo ak odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ.

e) Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu alebo zmluvy a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte právo na prenosnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi).

f) Právo odvolať svoj súhlas

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.

g) Právo podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov

Ak sa cítite dotknutí na svojich právach, môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov SR návrh na konanie o ochrane osobných údajov podľa § 100 a nasl. Zákona o ochrane OU.

h) Právo namietať spracúvanie osobných údajov

V zmysle článku 21 Nariadenia, Vás Prevádzkovateľ ako Dotknutú osobu výslovne upozorňuje na právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, (i) z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie vykonávané podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi), alebo písm. f) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany) Nariadenia vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach a (ii) na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

S ohľadom na účel spracúvania osobných údajov Vás budeme detailnejšie informovať o Vašich právach súvisiacich s takýmto spracúvaním.s

8. Ochrana súkromia detí

Naše služby sú určené aj osobám pod 16 rokov.

Pokiaľ máte menej ako 16 rokov, požiadajte prosím svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním osobných údajov.

Ak zistíme, že sme získali osobné údaje od osôb mladších ako 16 rokov bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov a databáz.

9. Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na vyššie uvedenej e-mailovej adrese, alebo prostredníctvom pošty na adrese sídla Slivkový sad 8907/84, 841 06 Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica.

Na žiadosti reagujeme v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť.

Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej žiadosti podľa čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Vám poskytneme do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu však môžeme v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. O každom takom predĺžení Vás budeme informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

Informácie podľa čl. 13 a 14 Nariadenia a oznámenia podľa čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia poskytujeme spravidla bezodplatne. Ak je však Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, môžeme:

 • požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia; alebo
 • odmietnuť konať na základe žiadosti.

10. Zmena Podmienok spracúvania osobných údajov

Tieto Podmienky môžeme z času na čas zmeniť (najmä v prípade technologických zmien, ak sme pridali nové funkcie Web stránky alebo zmenili existujúce, alebo v prípade zmeny legislatívy). Najnovšia a aktuálna verzia Podmienok bude vždy zverejnená na Web stránke, aj s dátumom jej účinnosti.

Používaním Web stránky po dátume účinnosti takýchto zmien máme za to, že ste sa oboznámili so zmenou Podmienok a s ich aktuálnou verziou platnou v čase používania Web stránky.Informujte sa u nás

Kontakt

KRÄU CLINIC
Mlynské Nivy 61/A
821 05 Bratislava
Kontaktujte nás

Sledujte nás

KRÄU neformálne

Na týchto kanáloch sa bavíme o veciach, o ktorých sa nestihnete porozprávať u zubára.


Vaše postrehy

Pošlite nám recenziu


Poslať recenziu

Copyright 2023. All rights reserved.

OBJEDNAJTE SA