Podmienky udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov – Obsah nahratý zákazníkom

Ja, ako fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú

(ďalej aj ako „Dotknutá osoba“ v príslušnom gramatickom tvare)

nahratím mojej fotografie, videa alebo iného obsahu na účty Prevádzkovateľa (tak ako je definovaný nižšie) na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, LinkedIn (ďalej len „Účty na sociálnych sieťach“) dobrovoľne udeľujem súhlas spoločnosti Kräu Clinic s.r.o., so sídlom: Slivkový sad 8907/84, 841 06 Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 54 288 274, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 157366/B (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“) so spracúvaním mojich osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) a § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane OU“) v rozsahu, za účelom a po dobu, ako sú tieto uvedené nižšie (ďalej len „Súhlas“).

Účel poskytnutia Súhlasu

Svoj Súhlas poskytujem Prevádzkovateľovi ohľadom nižšie uvedených osobných údajov za účelom získavania, uchovávania a nakladania s fotografiami, videami a iným obsahom zverejneným z mojej strany na Účtoch na sociálnych sieťach.

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Súhlas udeľujem Prevádzkovateľovi v rozsahu nasledovných osobných údajov:

  • moja podobizeň osoby zachytená na fotografiách, videách a inom obsahu zverejnenom z mojej strany na Účtoch na sociálnych sieťach;
  • údaje, ktoré vzhľadom na charakter nahratého obsahu môžu mať povahu osobných údajov.

Doba spracúvania osobných údajov

Súhlas udeľujem na dobu do uplynutia 3 (troch) rokov od zrušenia mojej registrácie na Účtoch na sociálnych sieťach alebo do odvolania Súhlasu.

Informačná povinnosť pri spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, Vám ako Dotknutej osobe poskytujeme nasledovné informácie:

  1. Prevádzkovateľom informačného systému je naša spoločnosť Kräu Clinic s.r.o., so sídlom: Slivkový sad 8907/84, 841 06 Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 54 288 274, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 157366/B. Kontaktovať nás môžete na adrese sídla alebo na emailovej adrese recepcia@krau.sk;
  2. Svoje osobné údaje nám poskytujete v rozsahu, na dobu a za účelom vymedzenými vyššie v tomto Súhlase;
  3. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je tento Súhlas;
  4. Vaše osobné údaje okrem prípadov vyslovene uvedených v tomto dokumente a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch nebudú poskytnuté príjemcom. Príjemcami osobných údajov sú návštevníci Účtov na sociálnych sieťach. Osobné údaje môžu byť sprístupnené audítorom, daňovým, právnym alebo iným poradcom a subjektom, ktorým zo zákona vzniká právo na sprístupnenie týchto údajov. V nevyhnutne potrebnom rozsahu môžu byť Vaše osobné údaje v záujme naplnenia účelu spracúvania osobných údajov sprístupnené aj iným osobám ako napr. osobám, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku Účtov na sociálnych sieťach, webovej stránky, systémov a služieb, osobám, ktoré pre nás zaisťujú zabezpečenie a ochranu našich Účtov na sociálnych sieťach, webovej stránky, systémov a služieb, osobám, ktoré nám poskytujú analytické a štatistické služby, a to za účelom skvalitňovania a optimalizácie Účtov na sociálnych sieťach, webovej stránky, systémov a služieb a iným osobám podieľajúcim na vývoji, prevádzkovaní a vylepšovaní Účtov na sociálnych sieťach, webovej stránky, systémov a služieb. Osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny (štát, ktorý nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore) alebo medzinárodnej organizácie;
  5. Vaše osobné údaje budeme uchovávať do uplynutia 3 (troch) rokov od zrušenia Vašej registrácie na Účtoch na sociálnych sieťach alebo do odvolania Súhlasu;
  6. Poskytnutie Vašich osobných údajov uvedených v Súhlase je nevyhnutnou požiadavkou nahrania a vedenia Vašich fotografií, videí a iného obsahu na Účtoch na sociálnych sieťach. V prípade odvolania Súhlasu, budú z Účtov na sociálnych sieťach vymazané Vaše fotografie, videá a iný obsah zverejnený z Vašej strany na Účtoch na sociálnych sieťach.

Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

V súvislosti s vyššie uvedenými osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame, Vám vyplývajú nasledovné práva:

a) Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom a na ich kópiu. Ak Vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme Vám informácie o tom, aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, komu sme Vaše osobné údaje poskytli, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme Vaše údaje uchovávať. Ak požiadate o kópiu elektronickými prostriedkami, informácie Vám poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

b) Právo na opravu osobných údajov

Ak sú Vaše osobné údaje nesprávne, máte právo na ich opravu. Ak sú neúplné, máte právo ich doplniť.

c) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch určených Nariadením alebo Zákonom o ochrane OU, napríklad do ich opravy (resp. do overenia ich správnosti), alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a žiadate namiesto vymazania osobných údajov obmedzenie ich použitia, prípadne už nepotrebujeme osobné údaje na účel ich spracúvania, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku.

d) Právo na výmaz osobných údajov (na zabudnutie)

Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určuje Nariadenie alebo Zákon o ochrane OU, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi. Právo na výmaz sa uplatní napr. ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané, alebo ak odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ.

e) Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu alebo zmluvy a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte právo na prenosnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi).

f) Právo odvolať svoj súhlas

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a to buď (i) písomným oznámením doručeným na adresu nášho sídla alebo (ii) zaslaním emailu na vyššie uvedenú emailovú adresu Prevádzkovateľa.

g) Právo podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov

Ak sa cítite dotknutí na svojich právach, môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov návrh na konanie o ochrane osobných údajov podľa § 100 a nasl. Zákona o ochrane OU.

h) Právo namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 Nariadenia)

V zmysle čl. 21 Nariadenia, Vás Prevádzkovateľ ako Dotknutú osobu výslovne upozorňuje na právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, (i) z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie vykonávané podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi), alebo písm. f) (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany) Nariadenia vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach a (ii) na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

Spôsob a forma spätnej reakcie na žiadosti Dotknutej osoby

Prevádzkovateľ Vám ako Dotknutej osobe poskytne informácie podľa čl. 13 a 14 Nariadenia a oznámenia podľa čl.15 až 22 a 34 Nariadenia, ktoré sa týkajú spracúvania Vašich osobných údajov v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiadate, informácie Vám môže Prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak preukážete svoju totožnosť iným spôsobom.

Lehota na vybavenie žiadosti Dotknutej osoby

Prevádzkovateľ Vám ako Dotknutej osobe poskytne informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej žiadosti podľa čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia do jedného mesiaca od doručenia Vašej žiadosti. Uvedenú lehotu môže Prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ Vás bude informovať o každom takom predĺžení do jedného mesiaca od doručenia Vašej žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak ste podali žiadosť v elektronickej podobe, Prevádzkovateľ Vám poskytne informácie v elektronickej podobe, ak nepožiadate o poskytnutie informácie iným spôsobom.

Poplatok za vybavenie žiadosti

Informácie podľa čl. 13 a 14 Nariadenia a oznámenia podľa čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Vám Prevádzkovateľ poskytne bezodplatne. Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže:

  • požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia; alebo
  • odmietnuť konať na základe žiadosti.

Vyhlásenie Dotknutej osoby

Vyhlasujem, že som si podmienky Súhlasu prečítal a porozumel som ich obsahu.
Taktiež vyhlasujem, že Súhlas Prevádzkovateľovi udeľujem v súlade s mojou určitou, vážnou a vedomou vôľou, dobrovoľne a bez nátlaku.
Zároveň potvrdzujem, že mi Prevádzkovateľ riadne poskytol informácie podľa článku 13 Nariadenia a § 19 Zákona o ochrane OU a poučenie o právach podľa článku 15-22 Nariadenia a § 21-28 Zákona o ochrane OU.Informujte sa u nás

Kontakt

KRÄU CLINIC
Mlynské Nivy 61/A
821 05 Bratislava
Kontaktujte nás

Sledujte nás

KRÄU neformálne

Na týchto kanáloch sa bavíme o veciach, o ktorých sa nestihnete porozprávať u zubára.


Vaše postrehy

Pošlite nám recenziu


Poslať recenziu

Copyright 2023. All rights reserved.

OBJEDNAJTE SA